Vad innebär karriär för mig?

Ordet Karriär kan vara ett laddat ord och kan tolkas stå för att vilja ”göra karriär”, dvs. avancera uppåt i hierarkin i traditionell mening. Enligt forskningen ser vi olika på karriärbegreppet och det finns flera olika sätt att göra ”karriär”.

På engelska översätts career till levnadsbana, yrke. Det stämmer mer med min bild och mitt synsätt på vårt yrkesliv. Våra karriär- och yrkesbanor ser olika ut beroende på våra olikheter som individer man också på våra egna och andras förväntningar på hur vårt yrkesliv eller ”karriär” ska se ut.

Jag använder CareerView™ Karriärprofil för att identifiera och jämföra dina karriärinriktningar med dina drivkrafter. Profilen visar tydligt skillnaden mellan hur du tycker och förväntar dig att din karriär bör utvecklas med hur din karriärutveckling skulle se ut om du följer ditt hjärta, dvs dina drivkrafter.
Jämförelsen blir ett spännande diskussionsunderlag för att välja rätt väg i din karriärutveckling!

Karriärprofilerna används på alla nivåer i organisationen bl a i samband med coaching, karriärrådgivning, utvecklingssamtal och bemanning samt i ledarskapsutbildningar.

CareerView™ Karriärprofilen sammanfattas i en belysande profil och rapport som jag efter muntlig återkoppling ger till min klient.

Karriärmakaren är certifierad i Karriärmodellen och har genomgått Decision Dynamics Certifieringsutbildning. Jag kan erbjuda dig och dina medarbetare en personlig feedback och karriärrådgivning, både individuellt och i grupp.

Decision Dynamics Karriärmodell™ hjälper chefer och medarbetare att förstå sina drivkrafter för att hitta rätt utvecklingsväg för att hitta sin bästa potential. För chefen kan modellen hjälpa till att utveckla en motiverande kultur i linje med strategi och företagets målsättning.

Läs mer om forskningen kring Decision Dynamics och dess användningsområden på; www.decisiondynamics.se