Coaching

Terapeut, konsult, mentor eller coach?

En person som vill lära sig att cykla kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor eller coach.
Det är terapeuten som uppmuntrar personen att tala ut om sin rädsla för att lära sig att cykla.
Konsulten förklarar hur man gör när man cyklar.
Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln och visar hur man gör när man cyklar. Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid tills personen har lärt sig att cykla själv.

M.E. Berg

Karriärmakaren erbjuder coaching med fokus på resultat inom personlig utveckling och karriär/vidare yrkesliv. Jag använder coachingmetodiken som ett förhållningssätt och redskap oavsett uppdragets art.

Min filosofi är att vi människor har våra möjligheter och val att göra det bästa av våra liv, professionellt och privat. Det kan handla om både tid, arbetsinsats och mod att genomföra vissa förändringar.
Det kan upplevas som både spännande, nödvändigt och mödan värt att stanna upp och reflektera över nuet och framtiden, både professionellt och privat.

Det var verkligen skönt att få tid att sortera mina tankar och få bekräftelse på mina styrkor och vad som egentligen driver mig.

(Återkoppling från ett klientmöte i feb. 2008).

Tillsammans arbetar vi oss igenom frågor som t ex ”Vem är jag”?, ”Vilka är mina unika talanger”? ”Vilka är mina personliga drivkrafter och värderingar i mitt yrkes- och privatliv och hur lever jag därefter”? ”Kommer jag till min rätt där jag befinner mig nu, dvs. utnyttjar jag mina talanger och förmågor på bästa sätt?” ”Vad vill jag förändra i min yrkesroll och/eller privat, vad behöver och vill jag prioritera?”
Ibland handlar det om att skapa bättre balans mellan arbete, familj och fritid.

Jag respekterar individ, team och organisation. Min uppgift är att hjälpa min klient att tänka i möjligheter och ”drömmar” och utifrån dessa sätta realistiska mål. Jag vill vara inspiratör i den personliga utvecklingsprocessen och stötta min klient att nå sina mål.

Jag fokuserar på klientens möjligheter och potential. Självinsikt är en styrka, dvs. att känna till sina styrkor och utvecklingsbara sidor.
Med hjälp av skräddarsydd vägledning och ett coachande förhållningssätt hjälper jag min klient att se hela sin potential och insikter i hur han/hon bäst ska utnyttja den.

Vad är coaching och vad ger det?

Coaching är ett partnerskap mellan mig och min klient och är en process av frågor och personlig upptäckt som ökar klientens medvetenhet och ansvar. Den ger både struktur, stöttning och feedback på vägen mot målen. Meningen är att coachingen ska göra skillnad och hjälpa min klient att både definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare och lättare än på egen hand.

Coachingen strävar mot beteendeförändring, att få tid att hänge sig åt det viktiga just nu och agera. Det är ett skräddarsytt individuellt program där du sätter målen. Vi arbetar tillsammans med delmål och uppföljning på vägen för att till slut nå ända fram.

Exempel på effekter…

Hur går det till?

Generellt träffar jag min klient under en period av 3-6 månader, varannan vecka. Varje möte pågår mellan 1-2 timmar.
Vi startar upp med ett förutsättningslöst möte och jag erbjuder ett uppföljningsmöte sex månader efter avslutad coaching.

Som din coach ansvarar jag för processen och strukturen samt tillhandahåller testliscenser i flera utvecklingsverktyg. Du som klient ansvarar för innehållet och förbereder vad du vill ta upp på varje möte, det som är angeläget för din utveckling. Coachingen innebär också en del uppgifter mellan våra möten.

Tillsammans utvärderar vi löpande att programmet ger dig konkret behållning i form av nytta och nya tankar.

Förtroendet bygger på öppenhet oss emellan och konfidentialitet, både under och efter avslutad coaching.
Jag är diplomerad coach och följer ICF´s riktlinjer för etiskt uppträdande som coach.

Insikt brukar man säga är det första steget till en förändring.
Ett annat ordspråk som bygger vidare på det är
”Det du inte kan beskriva kan du inte förändra…”.